Zoo de Schönbrunn

Modules :

ISO ESG 6/6 | 1.350 x 1.160 mm

Transparence :

~ 45%

Architecte :

Peter Hartmann

0pcs.
modules photovoltaïques isolants
0 kWp
total puissance installée

Photos: © ertex solar et © Tiergarten Schönbrunn_Norbert Potensky